UOJ Logo 黑暗爆炸OJ

DARKBZOJ

#1775. [Usaco2009 Dec]Vidgame 电视游戏问题

统计 下载数据

Description

Input

* 第1行: 两个由空格隔开的整数: N和V * 第2到第N+1行: 第i+1行表示第i种游戏平台的价格和可以在这种游戏平台上面运行的游 戏。包含: P_i, G_i还有G_i对由空格隔开的整数GP_j, PV_j

Output

* 第1行: 农夫约翰在预算内可以得到的最大的产出值。

Sample Input

3 800
300 2 30 50 25 80
600 1 50 130
400 3 40 70 30 40 35 60

Sample Output

210

Hint

Source

Gold