UOJ Logo 黑暗爆炸OJ

DARKBZOJ

#3334. Spoj336 EOPERA

统计 下载数据

Description

Input

输入数据由多组数据组成。
       每一组数据由一行12个数构成Pi表示i号位置上的箱子编号。

Output

       一个数,最少的交换次数。

Sample Input

2
1 10 2 3 0 5 7 4 8 6 9 11
6 4 1 0 3 5 9 7 2 10 11 8

Sample Output

8
9
数据约定:
数据组数不超过100。
对于每一组数据,对应的答案不会“非常大”

Hint

Source