UOJ Logo 黑暗爆炸OJ

DARKBZOJ

#3513. [MUTC2013]idiots

统计 下载数据

Description

给定n个长度分别为a_i的木棒,问随机选择3个木棒能够拼成三角形的概率。

Input

第一行T(T<=100),表示数据组数。
接下来若干行描述T组数据,每组数据第一行是n,接下来一行有n个数表示a_i。
3≤N≤10^5,1≤a_i≤10^5

Output

T行,每行一个整数,四舍五入保留7位小数。

Sample Input

2
4
1 3 3 4
4
2 3 3 4

Sample Output

0.5000000
1.0000000

Hint

T<=20


N<=100000

Source

By sbullet