UOJ Logo 黑暗爆炸OJ

DARKBZOJ

#4503. 两个串

统计 下载数据

Description

兔子们在玩两个串的游戏。给定两个字符串S和T,兔子们想知道T在S中出现了几次,
分别在哪些位置出现。注意T中可能有“?”字符,这个字符可以匹配任何字符。

Input

两行两个字符串,分别代表S和T

Output

第一行一个正整数k,表示T在S中出现了几次
接下来k行正整数,分别代表T每次在S中出现的开始位置。按照从小到大的顺序输出,S下标从0开始。

Sample Input

bbabaababaaaaabaaaaaaaabaaabbbabaaabbabaabbbbabbbbbbabbaabbbababababbbbbbaaabaaabbbbbaabbbaabbbbabab
a?aba?abba

Sample Output

0

Hint

S 长度不超过 10^5, T 长度不会超过 S。 S 中只包含小写字母, T中只包含小写字母和“?”


Source